Metode og faglig tilgang

favicon-stoette-forsorg (1)

Housing first

Housing First bygger på recovery-perspektivet, hvor hjemløshed er noget, man kan komme ud af igen. Det sociale arbejde tager udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme for sit liv, og bygger på empati, respekt og indføling.

På Albertslund og Taastrup forsorgshjem arbejder vi udfra disse grundprincipper:

 • Boligen som en basal menneskeret
 • Respekt, empati og medmenneskelighed over for alle borgere
 • En forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe de har behov
 • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
 • Adskillelse af bolig og støttetilbud
 • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
 • Recovery-orientering
 • Evt. Skadesreduktion

Hjælp til selvhjælp

Hjælp til selvhjælp tager udgangspunkt i den enkelte og dennes samlede situation, som er forskellig hver gang.

Den enkelte borger har vidt forskellige ressourcer og kompetencer, og ved at fokusere på disse kan man styrke det positive potentiale, som de skal bruge i det fremtidige liv uden hjemløshed.

Ideen med hjælp til selvhjælp er, at man ved at yde støtte og opbakning til den hjemløse, giver dem bedre mulighed for at hjælpe sig selv.

Sammen med borgeren taler personalet om mulige løsninger i stedet for direkte at fortælle, hvordan han/hun burde handle. Det gælder om at støtte den enkelte til at nå de målsætninger, han/hun selv har sat, frem for at sætte målene for borgeren.

Der er således tale om skræddersyede forløb, som nøje er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Borgeren tilbydes ligeledes støtte i at strukturere hverdagen for sig selv. Albertslund og Taastrup forsorgshjem arbejder ud fra en relationsbetonet indsats og ønsker derigennem at hjælpe den hjemløse til at genfinde sine egne ressourcer og styrker til at blive i stand til at vælge en tilværelse uden hjemløshed.

motiverende samtale

I den motiverende samtale arbejder man med fire fundamentale motivationsprocesser. På Albertslund og Taastrup forsorgshjem fokuserer vi på, og tilpasser samtalen, for at skabe progression i samtalen og i motivationsarbejdet.

De fire fundamentale motivationsprocesser består i:

 • At opbygge relationen til personen og skabe engagement
 • At afklare målet for samtalen og skabe fokus
 • At frembringe personens forandringsudsagn og øge motivationen
 • At forhandle en plan og sikre forpligtelse til forandringen


På Albertslund og Taastrup forsorgshjem arbejdes der relationsdannelse for derigennem at hjælpe borgeren til at genfinde egne ressourcer, genskabe håbet og livsglæden samt hjælpe borgeren med at bygge eget selvværd op og finde troen på sig selv og tage ansvar for eget liv.

Det vigtige for os er, at vi samarbejder med borgeren om hvad der giver bedst mening for dem i fremtiden. Borgeren får italesat hvad det gode liv er, og dette støtter vi borgeren i at realisere herefter.

ALMINDELIG DAGLIG LIVSFØRELSE​

ADL dækker over de praktiske færdigheder, der er nødvendige for at klare hverdagsaktiviteter såsom personlig hygiejne, påklædning, madlavning, spisning, rengøring m.m. Det betyder, at ADL-træningen foregår i naturlige sammenhænge og har til formål at gøre den enkelte så aktiv og selvhjulpen som muligt i alle daglige gøremål.

Derudover ydes praktisk hjælp til opgaver som kontakt til myndigheder, læge, misbrugscenter, psykiatri m.m. Borgeren støttes herudover til bolig og job/uddannelses søgning. Der skabes kontakt til borgerens Hjemkommune med henblik på et samarbejde omkring borgerens ophold og fremtid.

Empowerment

Albertslund og Taastrup forsorgshjem yder borgerne rådgivning og vejledning med henblik på at hjælpe dem til at få bedre indsigt i egen livssituation og derved bliver handledygtige i de udfordringer de står i.

Empowerment tilgangen tilbyder motivation og ejerskab i forhold til egne ressourcer, muligheder og deres generelle livssituation.

Derfor arbejder vi på Albertslund og Taastrup forsorgshjem med empowerment. Ved hjælp af MI og hjælp til selvhjælp, forsøges det at flytte på borgerens selvopfattelse af sig selv og at skabe nye strategier for deres ønskede fremtid.

efterforsorg

Efterforsorg er et tilbud til borgere, som flytter ud i egen lejlighed, men som fortsat har behov for støtte i en overgangsfase. Inden borgeren flytter ud i egen bolig, vil borgeren have en samtale med sin kontaktperson og leder omkring efterforsorg, hvor der lægges en plan for dette. 

Formålet med efterforsorg er fortsat samarbejde omkring mål og delmål sat under opholdet og udarbejdelse af efterforsorgsplanen samt støtte borgeren i overgangsfasen mellem hjemløshed og egen bolig.